Vol268唐婉儿可爱睡衣小清新写真26P唐婉儿尤蜜荟

Vol268唐婉儿可爱睡衣小清新写真26P唐婉儿尤蜜荟

随服随吐,吐后再服,吐尽好。方见气门。

滋肾水以制相火,使肺得清化之令。 丹邪元邪四字未晰拟,易以真水真火为湿热之气所侵,绕于任脉云云,较无语病,然原书究不可轻改,姑仍之。

又治水肿腹胀,内外湿热太甚,小便赤涩,大便滑泄。忌生冷盐酱一百日,取下黑黄臭水为效。

用锦纹大黄酒浸晒干,四两为末,好醋一升,熬成膏,丸弹子大。夫产后忧、惊、劳、倦,气血暴虚,诸症乘虚易入,如有气毋专耗散,有食毋专消导;热不可用芩、连,寒不可用桂、附;寒则血块停滞,热则新血崩流。

气血亏则无以运润于儿门,而交骨粘滞不开矣。 莫认为子之欲自悬,而妄用泄子之品,则得矣。

 乃痰郁火邪在肺,必用苦梗以开之提之,滋阴降火为宜。治积水,惊水。

Leave a Reply