magnet无码18部

magnet无码18部

要积各经受寒闭塞,皆能致逆。伤于心者,可与补坎益离丹、桂枝龙牡汤。

阳明虚,则宗筋弛。[2]欲原本作"后",据文义改。

真气二字,指真阴真阳也。阳回气旺,其毒自消,其口自敛。

若诊得六脉流利,往来搏指,妊娠之兆,切切不可直口说出。教人补金,是教人补先天真金所化之真气也。

访问的确,审无痰饮证形,痰疾脉亦多滑利。尿窍易开,精窍不易启。

寒主胃阳之不足,阻滞中宫,转输即能失职。若不亟用此方,以扑灭其火,肺有立坏之势,故不得不用之也。

Leave a Reply